فازهای مطالعاتی واسناد مهندسی

• Conceptual Design
• Basic Engineering Design
• Front End Engineering Design (FFED)
• Detail Engineering Design
• Procurement Engineering
• Commissioning and Start-up Assistance

در فاز Conceptual در کنار بخش فرآیند امکانپذیری و اقتصادی بودن پروژه مورد مطالعه قرار گرفته و راه کار بخش طراحی Basic مهیا میشود.
در فاز مهندسی Basic معیارهای طراحی تجهیزات ابزاردقیق و سیستم کنترل و همچنین معماری سیستم کنترل برای پردازش کارکرد و توابع سیستم فرآیندی آماده شده و راه کار فاز FFED می باشد.
در فاز FFED مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل و شبکه ارتباطی و Tele-Control فراهم میشود. این فاز مهندسی فعالیتهای زیر را نیز پوشش میدهد:

• Control Philosophy
• Instrument List with Process Data
• Control System Equipment list
• Instrument Location Layout
• I/O List
• Control System Architecture