خدمات مهندسی خرید

• Material Requisition – MR
• Technical Bid Evaluation – TBE

در فازخدمات راه‌اندازی، کلیه تجهیزات ابزار دقیق مورد بازرسی قرار گرفته و Loop های کنترلی تست شده و سیستم Start می‌شود.

• Control Valve Sizing S/W
• Automated Instrumentation Design S/W