برق، ابزار دقیق و مکانیک

شرکت توسعه صنعت بین الملل

بخش I&C با برخورداری از توانمندی‌های فنی مهندسی و متخصصان مجرب در پروژه‌ها با بهره گیری از داده های فراهم شده توسط سایر دیسیپلین‌ها از جمله واحد فرایند، در دو گروه ابزار دقیق و کنترل خدمات خود را ارائه می دهد.

• Instrumentation
• Advanced Process Control (APC)
• Distributed Control Systems (DCS)
• Programmable Logic Controllers (PLC)
• Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

  • Conceptual Design
  • Basic Engineering Design
  • Detail Engineering Design
  • Front End Engineering Design (FFED)
  • Procurement Engineering
  • Commissioning and Start-up Assistance

• Instrumentation
• Advanced Process Control (APC)
• Distributed Control Systems (DCS)
• Programmable Logic Controllers (PLC)
• Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

• Conceptual Design
• Basic Engineering Design
• Front End Engineering Design (FFED)
• Detail Engineering Design
• Procurement Engineering
• Commissioning and Start-up Assistance

در فاز Conceptual در کنار بخش فرآیند امکانپذیری و اقتصادی بودن پروژه مورد مطالعه قرار گرفته و راه کار بخش طراحی Basic مهیا میشود.

در فاز مهندسی Basic معیارهای طراحی تجهیزات ابزاردقیق و سیستم کنترل و همچنین معماری سیستم کنترل برای پردازش کارکرد و توابع سیستم فرآیندی آماده شده و راه کار فاز FFED می باشد.

در فاز FFED مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل و شبکه ارتباطی و Tele-Control فراهم میشود. این فاز مهندسی فعالیتهای زیر را نیز پوشش میدهد:

• Control Philosophy
• Instrument List with Process Data
• Control System Equipment list
• Instrument Location Layout
• I/O List
• Control System Architecture

• Control Valve Sizing
• Instrument Datasheet
• Control System Equipment Datasheet
• Instrument Hook-Up Diagram
• Control Loop & Wiring & Termination Diagram
• Management
• Installation Procedure

• Material Requisition – MR
• Technical Bid Evaluation – TBE

در فازخدمات راه‌اندازی، کلیه تجهیزات ابزار دقیق مورد بازرسی قرار گرفته و Loop های کنترلی تست شده و سیستم Start می‌شود.

• Control Valve Sizing S/W
• Automated Instrumentation Design S/W

TEHRAN WEATHER