اجرای عملیات برق و ابزرا دقیق در کشور ترکمنستان

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 25.08.2005
کارفرما:
شرکت ODCC
محل اجرای پروژه:
Chalayuk Site, Turkmenistan

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق Gas Metering کشور ترکمنستان منطقه چالایوک شامل نصب تجهیزات و کالیبراسیون کلیه ادوات سایت

TEHRAN WEATHER