اجرای کارهای برقی شرکت پتروشیمی کارون

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1384/08/01
کارفرما:
شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران
محل اجرای پروژه:
خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۲ . پتروشیمی کارون

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

اجرای کلیه کارهای برقی و آزمایش و بازرسی آنها در پروژه ایزوسیاناتهای پتروشیمی کارون – فاز یک بر اساس استاندارد و دستور العمل های کارفرمای اصلی و اخذ تأییدیه های مربوطه از کارفرمای اصلی شامل:

1- تحویل گیری سازه های بتنی و فولادی مورد نیاز جهت اجرای عملیات تحت عنوان محل کار

2- تحویل گیری تجهیزات، کابلها، سینی و نردبان کابل، ساپورتها، کاندودیت، گلند و … سایر کالای پروژه مورد نیاز جهت اچرای عملیات مندرج در فهرست مقادیر و آحاد بهاء

3- کابل کشی LV و MV . کنترل سربندی Termination گلند زنی و … و انجام تست های مربوطه طبق اسناد و مدارک فنی پروژه

4- نصب و تکمیل سینی و نردبان کابل به انضمام اتصالات و کاور های مربوطه و تحویل کیفی آنها به کارفرمای اصلی

5- نصب و جوشکاری ساپورتهای برق

6- نصب و اجرای ارتینگ و روشنایی طبق ردیفهای مندرج در فهرست مقادیر آحاد بهاء


TEHRAN WEATHER