عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی Section L,M از پروژه PET-II

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1385/04/01
کارفرما:
شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران
محل اجرای پروژه:
خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۴ ، پتروشمی شهید تندگویان

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

عبارت از اجرای بخشی از عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی (Section: L.M) از پروژه PET-II شامل تحویل گیری اجناس و مواد از انبار کارفرما بارگیری و حمل، تخلیه در پای کار، نگهداری صحیح از آنها، هماهنگ نمودن مراحل اجرای کار با سایر گروه ها، تأمین پرسنل، ابزار لوازم ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات اجرایی و آزمایش های لازم مطابق با استانداردها.

مشخصات و نقشه ها و دستور العمل های فنی ابلاغی طبق برنامه زمان بندی پیمان اصلی و یا مورد درخواست کارفرما و تحویل کار به کارفرمای اصلی و دستگاه نظارت واحد تأییدیه میباشد.

شرح کار شامل کلیه عملیات برق و ابزار دقیق و سیستم های برق گیر ها و ارتینگ شامل عملیات نصب سینی، نبردبان کابل و لوله های کاندویت، ساپورت و ساخت و ساز و رنگ آمیزی های مربوط به همراه با عملیات نصب تجهیزات و قطعات و عملیات کابل اندازی و کانکشن، عملیات تست، لوپ چک، پیش راه اندازی کلیه تجهیزات فهرست آهاد بها اعم از سیستم های کنترل و قدرت تأمین ابزار و لوازم، مصالح مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای عملیات فوق الذکر طبق مشخصات و دستور العمل های فنی و بلااخص شرح کارهای برق و ابزار دقیق و نقشه های اجرای، تحویل کار به کارفرما و اخذ تأییدیه های لازم از دستگاه نظارت MC-2


TEHRAN WEATHER