عملیات برق و ابزار دقیق پتروشیمی اروند

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1385/02/05
کارفرما:
شرکت تکنیکان - تکنولوژی و ساخت صنایع ایران
محل اجرای پروژه:
استان خوزستان _ بندر امام خميني _ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي _ سايت 3

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

اجرای عملیات برق و ابزار دقیق و پیش نیازهای آن در پتروشیمی اروند


TEHRAN WEATHER