عملیات نصب ادوات ابزار دقیق به روی هیتر 8001 پروژه بوعلی سینا

پروژه

پیمان بصورت C شامل:

  • عملیات برق و ابزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی
  • تاریخ پیمان: 1382/08/08
کارفرما:
شرکت توسعه شبکه های صنعتی ایران
محل اجرای پروژه:
ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۴، پتروشیمی بوعلی سینا

عملیات برق و اقزار دقیق نصب و تست و پیش راه اندازی

انجام کلیه عملیات نصب ادوات ابزار دقیق و پیش نیازهای آن بر روی هیتر 8001 پروژه بوعلی سینا


TEHRAN WEATHER